top of page

Au Pair In China- 中国互惠生项目

互惠生来华项目介绍
Anchor 1

                                                                              中国家庭的现状

父母忙于上班没时间陪自己的孩子......

爷奶奶带孩子怕把孩子宠坏。。。

孩子没人陪伴会沉迷于手机或者游戏。。。

bottom of page